I like the flowers

Melodie:
B110 G22 I like the flowers
B331013 I like the daffodils
B553 G55 I like the mountains
e110 B3 e01 I like the green hills
e333 B11 I like the firestone
e53 B653 I like to walk alone
B11 B1G22 Doo waka doo
B3310131 Doo waka doo waka doo

1 – Compleet (0:25)
Speel de hieronder ontbrekende partijen mee! Bij 2 dus de melodie die je in 1 en 3 hoort, bij 3 de akkoorden die je in 1 en 2 hoort.
2 – Alleen akkoorden (0:25)
3 – Alleen melodie (0:25)

Terug